privacybeleid

09 mei 2022

1. Algemeen 

Bosgroep Limburg (hierna: “wij” of “de Bosgroep”) vzw stelt dit privacybeleid vast, dat tot doel heeft om jou, als gebruiker, op transparante wijze te informeren over de website die gehost wordt op www.eenhartvoorbos.be, en over de manier waarop persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt.

Deze website heeft geen contactformulier, noch een nieuwsbrief. Wij verzamelen enkel persoonsgegevens die je zelf (via mail, telefoon) aan ons mee deelt. Aan de hand van deze privacyverklaring willen we je meer uitleg geven bij de manier waarop we omgaan met de persoonsgegevens waarover we beschikken. Door gebruikte maken van onze website en/of diensten, erken je dat je deze privacyverklaring zorgvuldig gelezen hebt en dat je hiermee zonder voorbehoud instemt. 

2. Definities

Persoonsgegevens omvatten alle informatie waarmee iemand direct of indirect geïdentificeerd kan worden, zoals naam, voornaam, adres, telefoonnummer, IP-adres, ...

Alle informatie die rechtstreeks of door te combineren kan leiden tot de identificatie van een persoon valt onder de noemer “persoonsgegevens”.

Verwerken omvat in de praktijk elk gebruik van persoonsgegevens, zoals het verzamelen, opslaan, wijzigen, raadplegen, verspreiden of wissen ervan.

De verwerkingsverantwoordelijke bepaalt welke persoonsgegevens worden verwerkt, welke middelen daarvoor worden gebruikt en voor welke doeleinden dit gebeurt.

Verwerkers zijn partijen die in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerken. Met elke verwerker sluiten wij een verwerkersovereenkomst af als afsprakenkader.

3. Bescherming van persoonsgegevens

We vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met jouw persoonsgegevens. We doen dit dan ook in overeenstemming met de Europese privacywetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, afgekort als AVG of GDPR) en de relevante federale en Vlaamse wetgeving.

Wij verwerken enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de nagestreefde doeleinden. We waken daarbij over de volledigheid en juistheid van jouw persoonsgegevens.

Wij bewaren jouw persoonsgegevens in principe niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze verzameld werden. Als overheidsinstantie zijn we echter dikwijls wettelijk verplicht om jouw persoonsgegevens langer te bewaren, onder meer op basis van de archiefwetgeving. Daarbij worden steeds de nodige maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Indien identificatie niet vereist is voor de beoogde doeleinden, dan worden aan jouw persoonsgegevens pseudoniemen gegeven of geanonimiseerd.

We nemen daarnaast de nodige veiligheidsmaatregelen om de persoonsgegevens die we verwerken op een passende manier te beveiligen. Jouw persoonsgegevens zijn enkel toegankelijk voor de personen die deze nodig hebben voor de uitvoering van hun taken. Iedereen die betrokken is bij de verwerking van jouw persoonsgegevens, zowel eigen medewerkers als externe partijen, is bovendien wettelijk of contractueel verplicht om hier vertrouwelijk mee om te gaan.

Wanneer wij verwerkers inschakelen dan leggen wij het afsprakenkader overdeze verwerking vast in een verwerkingsovereenkomst. Wanneer wijpersoonsgegevens (elektronisch) uitwisselen met andere publiekrechtelijke instanties, dan leggen wij het afsprakenkader over deze verwerking vast in eenprotocol. Dit afsprakenkader heeft onder andere betrekking op de doeleinden en rechtmatigheid van de verwerking en de beveiliging van de persoonsgegevens.

4. Wie verwerkt je persoonsgegevens?

Bosgroep Limburg vzw, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt met ondernemingsnummer 0668.619.317 verwerkt jouw persoonsgegevens.

Als je algemene vragen hebt over de manier waarop we jouw persoonsgegevens verwerken, kun je contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (FG) of DataProtection Officer (DPO) van de verwerkingsverantwoordelijke via mail (dpo@limburg.be).

5. Wanneer verwerken en verzamelen we je persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden niet verzameld op deze website, omdat er geen contactformulier is, noch een inschrijfformulier voor een nieuwsbrief. Wij verzamelen enkel persoonsgegevens die je zelf (via mail, telefoon) rechtstreeks aan ons mee deelt.  

6. Waarvoor verwerken we jouw persoonsgegevens?

Wij verzamelen en gebruiken jouw persoonsgegevens alleen als je ons hier expliciet de toestemming voor gaf; of als de verwerking nodig is om een door jou gevraagde dienst te leveren.

7. Delen we je persoonsgegevens mee aan anderen? 

Wij delen jouw gegevens niet mee aan derden, tenzij in de volgende gevallen:

  • het noodzakelijk is voor het bereiken van de eerder vermelde doelstellingen (zie “waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens”)
  • je ons hiervoor de toestemming geeft
  • we wettelijk verplicht zijn om dit te doen
  • ze worden opgevraagd in het kader van een gerechterlijk onderzoek

Als lokale overheid geven we jouw persoonsgegevens soms door aan andere overheden wanneer we hiertoe verplicht zijn. Omgekeerd vragen wij ook jouw persoonsgegevens op bij andere overheidsinstanties, in het bijzonder bij het gebruik van authentieke gegevensbronnen. Deze uitwisseling van gegevens is wettelijk geregeld of mogen we doen op basis van machtigingen of protocollen. Onze machtigingen en protocollen kun je raadplegen op de website van de Vlaamse Toezichtcommissie.

Als we voor het uitvoeren van een taak of voor het opstellen van eendossier een beroep doen op een extern bedrijf (bv. een softwarefirma of gespecialiseerd adviesbureau) dan mogen zij jouw persoonsgegevens alleen verwerken binnen het met hen afgesproken kader en na naleving van de bepalingen van de AVG. Hiervoor hebben we met deze externe bedrijven de noodzakelijke verwerkersovereenkomsten afgesloten. 

8. Wat zijn je rechten?

Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) heb je het recht om inzage te vragen in jouw eigen persoonsgegevens. Je kunt de persoonsgegevens opvragen, inkijken en zo nodig laten corrigeren. In bepaalde gevallen en indien daarvoor goede redenen zijn, kun je vragen om jouw persoonsgegevens te wissen. Je hebt ook het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Je kunt deze rechten uitoefenen

  • via mail naar griffie@limburg.be  
  • per brief naar Griffie, provincie Limburg, Universiteitslaan1, B-3500 Hasselt

We vragen om steeds een kopie van de voorzijde van je identiteitskaart als bijlage mee te sturen.

Je hebt ten slotte het recht om klacht in te dienen tegen of over de verwerking van jouw persoonsgegevens bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Voormeer informatie kun je bij de Vlaamse Toezichtscommissie of de Gegevensbeschermingsautoriteit terecht. 

9. Wijzigingen

Bosgroep Limburg vzw behoudt zich het recht voor om op ieder ogenblik wijzigingen aan te brengen in haar privacybeleid. Door deze website te gebruiken, aanvaard je alle voorwaarden van het privacybeleid zoals bepaald op het moment van gebruik. Bij elke toegang tot de website, nadat het privacybeleid werd gewijzigd, word je geacht kennis genomen te hebben van de wijzigingen en ze te aanvaarden. 

10. Speciale verwerkingen

Hieronder lichten we enkele specifieke verwerkingen gedetailleerder toe.Vanzelfsprekend kun je je rechten, zoals hierboven beschreven, uitoefenen met betrekking tot deze verwerkingen.

10.1     Beeldmateriaal

Bij de activiteiten die wij organiseren maken wij vaak foto's en video's. Dit beeldmateriaal gebruiken wij om promotie te maken voor BosgroepLimburg vzw en zijn activiteiten, onder andere in onze nieuwsbrief, op onze website en op onze sociale mediakanalen. Wij respecteren je recht op afbeeldingen engageren ons om je bij elke activiteit duidelijk in te lichten over het beeldmateriaal dat ter plaatse wordt gemaakt.

Onze fotograaf beperkt zich zoveel mogelijk tot overzichtsfoto's en sfeerbeelden. Dit soort beeldmateriaal zijn geen persoonsgegevens en wij gaan dan ook uit van je impliciete toestemming, zowel voor het maken als voor de publicatie ervan.

Soms zal onze fotograaf ook foto’s of video’s maken waarop personen identificeerbaar zijn. Zowel voor het maken als voor het publiceren van dit soort foto of video zullen wij altijd je expliciete toestemming vragen. Dit geldt ook voor kinderen jongeren dan 16 jaar. Waar mogelijk doen wij dit op voorhand en schriftelijk. In de andere gevallen zal onze fotograaf je aanspreken. Je kunt de aparte toestemmingen op elk moment intrekken.  

10.2    Sociale media

Bosgroep Limburg vzw maakt gebruik van verschillende communicatiekanalen om in contact te treden met haar volgens, leden, geïnteresseerden. Bosgroep Limburg vzw is daarbij ook actief op sociale mediaplatformen, namelijk Facebook, Instagram, YouTube enLinkedIn.

Indien je via deze kanalen met ons contact opneemt in een privébericht (bv. om een vraag testellen of een probleem te melden), dan worden jouw persoonsgegevens daarbij verwerkt. Wij gebruiken die gegevens enkel om je verder te helpen of aan je verzoek gevolg te geven. Na afhandeling van je verzoek verwijderen we deze berichten onmiddellijk.

Indien je reageert op onze publieke berichten of deze berichten deelt of leuk vindt, dan zijn deze gegevens voor anderen zichtbaar. Deze publieke gegevens worden bewaard en zijn zichtbaar zolang je ze zelf niet verwijdert.

Jouw persoonsgegevens worden als gebruiker van sociale media ook verwerkt door het sociale mediaplatform in kwestie. De provincie Limburg heeft zelf geen controle over de verdere verwerking van jouw persoonsgegevens door deze platformen. Opdie verwerkingen zijn de privacyverklaringen van de sociale mediaplatformen van toepassing.

10.3     Cookies en tracking 

Wij maken op onze website geen gebruik van cookies en verwante technieken.